مسئولان شهرستان بروجرد پيگير رفع مشکلات واحدهاي توليدي اين شهرستان هستند