مرفاوی: آنطوری که می خواستم، بازی نکردیم | در تمام مدت مربیگری‌ام هیچ وقت مثل امسال تلاش نکردیم | کیفی