بازیکنی که باید یارگری می‌کرد به وظیفه‌اش عمل نکرد/ کیفیت لازم را نداشتیم و پرسپولیس با یک موقعیت به