امام جمعه بهشهر:نظرات شهید مطهری موجب نجات انسان از روزمرگی می شود