فروزان: طبیعی بود که در زمین حریف بازی را بخوابانم