اميدوارم که هواداران ما را در بازي با بنيادکار همراهي کنند