کاظمی: به 3 امتیاز دیدار مقابل سایپا به شدت نیاز داشتیم