پرسپولیس روی ضربات ایستگاهی خطرناک ظاهر شد | جنس پیکان جور نیست | شرایط ما خیلی سخت شده است