پرسپولیس به حقش رسید/ امیدوارم بنیادکار با بازیکنان امیدش بیاید!