سرلشکرسلیمانی بعد از اتمام ماموریتش آرزوی چه شغلی را دارد؟/راز علاقه حاج قاسم به سیستان چیست؟