صمد مرفاوی: پرسپولیس از اشتباهات ما صاحب موقعیت شد