اولیویرا: دوست دارم تبریز دو نماینده در لیگ داشته باشد | بازیکنان من باید در پنبه نگهداری شوند | گسترش