تراکتورسازی نیازی به دوستی خاله خرسه ندارد/ اولین طرفدار آزادی قلم هستم