نوری: از حالا به بازی با بنیادکار و استقلال فکر می‌کنیم