تمرکزمان روی بازی با بنیادکار است/ قراردادی با پرسپولیس ندارم