عالیشاه: شرمنده هواداران شدیم اما می‌توانیم برای قهرمانی در آسیا بجنگیم