استاندار آذربایجان غربی روز کارگر و هفته معلم را تبریک گفت