تساوی بدون گل ملوان و فولاد ;قوی سپید در انزلی زمین گیر شد