نمایندگان افغانستان برای مذاکره با طالبان به قطر رفتند