شعرخوانی زیبای محمود کریمی در وصف حضرت علی/ بیمم مده ز هجر که تب‌خال می‌زنم