مناظره مخالفان و موافقان استانی شدن /نمایندگان از وظایف اصلی غافل و وارد مسایل حاشیه ای شدند