چهارشنبه جشن بزرگی در راه است | از الان به بنیادکار فکر می کنیم | امیدوارم هواداران پرسپولیس چهارشنبه