هواداران ملوان من را تشویق کردند ولی مدیریت هنوز پولم را نداده است