منافع ملی،استانی و منطقه ای را گره می‌زنیم/ لابی های انتخاباتی افزایش می یابد