شایعات مطرح شده درباره صادقیان را تکذیب می کنم | بازیکنان حرف شنوی خوبی از برانکو دارند | درباره پولی