پایان هفته بیست وهشتم/ مثلث قهرمانی به رهبری تراکتور/ جنگ سه تیم برای سهمیه + جدول مسابقات