کمالوند:امیدوارم ما در لیگ بمانیم و تراکتور قهرمان شود