موافقان : وظایف ملی نمایندگان تقویت می شود ؛ مخالفان: توجه به حوزه های کوچک کمتر می شود