هیأت نمایندگی افغانستان برای مذاکره با طالبان وارد قطر شد