تارتار: باد توپ جاسم کرار را به درون دروازه صبا برد