مهاجم استقلال: به تیمهای دیگر کاری نداریم و کار خودمان را می کنیم | بازی خوبی از آب درآمد