سزاوارانه به پیروزی رسیدیم/ خوشحالم پرسپولیس به منطقه امن رسید