اکبر عبدی شایعه مهاجرتش را تکذیب کرد: در ایران سلطانم، چرا بروم؟