90 - 80 درصد به بقا امیدوارم/ صد درصد مرفاوی را حفظ می‌کنم