بازي دوستانه تيم‌ ملي فو‌تبا‌ل ايران و کنيا در تهران برگزار مي شود