پاسخ کسانی که قصد مایوس کردن مردم را دارند باید با تولید داد