سوال از رئیس‌جمهور برای عدم انتشار فکت شیت به مصلحت کشور نیست