در سال۸۸ این دشمن بود که با فتنه گران همزبانی می کرد ولی معتقدین به نظام سکوت کردند