نارضایتی حسن‌زاده از تعویض/ ممانعت تدارکات تیم از خروج مهاجم ذوب