تصاویر/ تبلیغات مردمی و محل سخنرانی دکتر احمدی نژاد در بابل