جزیره هنگام به عنوان جایگاه احداث دهکده گردشگری حلال انتخاب شد