کنایه پرسپولیسی‌ها به رحمتی با زاید/ امید هواداران را ناامید کرد!