مطالعه برای ورود شبکه‌ی نسل پنجم موبایل در ایران آغاز شد