هفته هشتم سوارکاری کورس بهاره گنبد با معرفی اسب های برتر پایان یافت