دامن زدن به اختلاف کارگر و کارفرما مخالفت با خودکفایی است