درگیری مدیرعامل صبا با برخی هواداران حاضر در جایگاه