توقف تراکتور و فولاد و پیروزی استقلال، سپاهان، نفت و پرسپولیس