تصاویر/ تبلیغات مردمی سخنرانی دکتر احمدی نژاد در سطح شهر بابل