ربیعی: نباید پول، پول بیاورد، بلکه باید با کار ثروت‌آفرینی کنیم