خبره ای که فاصله اش با رهبری زیاد است بینش قوی ندارد/انتخابات مجلس خبرگان از حساسیت ویژه ای برخوردار